Prognos/Prognosis

Att vara mycket på mage när barnet är vaken kan ge spontan förbättring utan annan träning vid lindrig torticollis.

Oftast fås ett bra behandlingsresultat inom ett halvår, men behandlingstiden kan variera mycket, från någon/några månader till över 6 månader. Om barnet under lång tid går med ett ständigt sidböjt huvud åt samma håll finns risk för att en ansiktsasymmetri utvecklas. Exempel på asymmetrier som kan utvecklas är olika höjd på ögon och öron. En kvarstående muskelförkortningen kan ge bestående asymmetrier och problemet kan förvärras i och med barnets längdtillväxt. Barnet bör följas av sjukgymnast tills att full rörlighet och en symmetrisk huvudhållning erhållits.

 

Nackproblem är mycket vanligt i den vuxna befolkningen och i vilken mån congenital torticollis  bidrar eller orsakar problem är inte klarlagt. Vi vet att en del vuxna med nackproblem uppger att de haft congenital torticollis. 

se Vuxna med congenital torticollis

 

I hur stor grad en spontan förbättring sker är också okänt, det är dock troligt att spontanförbättring kan ske vid lindrig torticollis. Kliniskt har vi sett att mycket tid på mage då barnet är vaket tycks bidra till spontan förbättring.

Långsiktiga studier behövs för att både undersöka spontanförlopp och i vilken mån problem uppkommer/kvarstår i vuxen ålder.

 

For most of the children there will be good results within six months, but the treatment time can vary. If the children during a long time constantly have a tilted head in the same direction there is a risk to develop facial asymmetry. Examples on asymmetries which can develop are that the eyes and ears are at different levels. A constant tight muscle can give permanent asymmetry and the problem can gradually worsen as the child grows taller.The child ought to be followed up by his/her physiotherapist until full motion and a symmetric head posture is gained.