Hos fysioterapeuten/sjukgymnasten/ At the physiotherpist

Mätning av nackens rörlighet i rotation med hjälp av en arthrodial protractor. Huvudet hålls utanför britsen för att möjliggöra full rotation som hos barn utan nackproblem kan innebära 100-120 grader.

 

 

 

Bedömning görs av grad och typ av torticollis, rörlighet i nackens rotation och sidböjning (lateralflexion), huvudhållning, grad av skallasymmetri, muskelfunktion / styrka.

Rörlighet kan mätas med olika bedömningsinstrument, främst bedöms sidoskillnaden mellan höger och vänster sida. Det finns referensvärden för spädbarn utan nackproblem. Vid mätning av lateralflexion används en stor gradskiva som barnet ligger på. Till rotation kan en goniometer (en vinkelmätare) eller en arthrodial protractor (en stor gradskiva) användas (se bildgalleri: undersökning/bedömning).

Muskel funktion/styrka skattas på en sexgradig skala (Muscle Function Scale MFS). Främst bedöms sidoskillnaden med MFS mellan höger och vänster sida. Det finns referensvärden för barn utan nackproblem.

Skallasymmetri kan skattas efter en fyrgradig skala från cranialtech, eller mätas med karniometer.

 

Alla fysioterapeuter/sjukgymnaster gör kanske inte allt som står här, vi beskriver hur vi gör.

 

 

Assessment is done for grad and type of torticollis, motion of neck in rotation and side bending (picture gallery), head posture, grad of skull asymmetry, muscle function/strength/endurance in the neck muscles (MFS). Range of motion can be evaluated with different tools. A big protractor can be used to measure side bending, the child in supine on the protractor. To measure rotation goniometer or an arthrodial protractor can be used (picture gallery). Strength/endurance can be estimated in different degrees (MFS). Other asymmetries are estimated.

Both assessment ans treatment can be a little different in different countries and also in different hospitals in the same country.

Behandling 

Bildgalleri 

Prognos 

Operation