Förslag till BVC ang prevention/behandling av skallasymmetri.

Stå bakom barnet, håll barnets huvudet så att näsan pekar rakt fram, undersök skallformen.

Eftersom barnhälsovårdens sjuksköterskor har kontakt med nästan alla nyblivna föräldrar har de en utmärkt möjlighet att utbilda föräldrarna i hur de skall förebygga lägesbetingad skallasymmetri. Den ideala tiden för denna utbildning är att starta direkt när barnet är nyfött. Att sjuksköterskan ger både muntlig och skriven information i samband med hembesöket när barnet är nyfött har visat sig ha bäst effekt. Denna information bör sedan kontinuerligt följas upp vid barnets besök på BVC vid enskilda besök, men det kan även vara ett ämne att ta upp i föräldragrupper. Lek på mage när barnet är vaket och övervakat rekommenderas för att förebygga skallasymmetri och för att stimulera styrka i övre skuldergördeln som är viktig för att uppnå vissa motoriska milstolpar.

 

Eftersom barn och föräldrar kommer regelbundet till BVC finns god möjlighet för BVC-sköterskan att undersöka barnets skallform kontinuerligt under barnets första 3-4 månader när risken är som störst att utveckla en lägesbetingad skallasymmetri.

För att upptäcka en sned/platt skallform undersöks barnets huvud uppifrån. Barnet kan hållas i sittande ställning i förälderns knä medan sköterskan tittar och känner på barnets skallform ovanifrån samt från sidan.

Om man startar tidigt kan man förebygga ytterligare skallasymmetri och även minska redan uppkommen asymmetri. Vid lägesbetingad skallasymmetri är konsekvent avlastning av den tillplattade delen av skallen nödvändig och framgångsrik om den sätts in i tid. Om skallasymmetrin upptäcks under barnets första levnadsveckor och föräldrarna använder adekvata strategier är behov av hjälmbehandling eller kirurgi osannolik. Tidsaspekten är viktig då möjligheten att påverka barnets skallform är som störst under barnets första halvår, snabbast effekten ses under de tre första månaderna då huvudet växer snabbt.

Förslag

  • Undersök barnet skallform vid varje besök under de första 4-6 månaderna.
  • Fråga om barnet har en favoritsida, ge råd om variation av huvudets position.
  • Om barnet har en lägesbetingad skallasymmetri var tydlig med att konsekvent avlastning av den tillplattade delen av skallen är nödvändig.
  • Undvika att barnet sitter i bilstol när det inte åker bil.
  •  Om barnet har en muskulär obalans i nacken och/eller sned huvudhållning bör barnläkaren remittera till sjukgymnast med kunskap om medfödd torticollis, för bedömning och behandling.

 

För närvarande används ”baby sleep” vid avlastning vid lägesbetingad skallasymmetri. Den skall hjälpa barnet att ligga i en position i halvt rygg/sidoläge samt hindra barnet från att falla över till mage. Barnet bör inte ligga på sidan utan specialstöd då det finns en liten risk att barnet faller över på mage.

En specialkudde (Mimos) med avlastande egenskaper, undersöks för närvarande i studier, för att se om denna kan vara ett fungerande alternativ.

 

Se text med referenser