Perbeck Klackenberg E. Kartläggning av halsryggens aktiva och passiva rörlighet hos barn med kongenital och postural torticollis före och efter sjukgymnastisk behandling – en retrospektiv studie. Fördjupningskurs, Karolinska institutet 1997.   

Sammanfattning 

Barn med congenital och postural muskulär torticollis är en ökande grupp på St Görans Barnklinikers sjukgymnastavdelning (numera Astrid Lindgrens barnsjukhus).

Syftet med denna studie var att göra en kartläggning och utvärdering av de sjukgymnastiska insatserna av de 173 patienter som remitterats till kliniken under en 5 årsperiod (1990-1994). Halsryggens lateralflexion och rotation rörligheten har vinkelmätts och skattats enligt en tregradig skala, även styrkan i den aktiva lateralflexionen har skattats i en tregradig skala. Vid behandlingstidens början hade c:a två tredje delar av patienterna sidoskillnad i passiv rörelseinskränkning i lateralflexion och rotation i nacken. Efter avslutad sjukgymnastisk behandling blev den passiva rörligheten lika i båda sidor. Den kvarstående tredje delen hade ingen mätbar passiv rörelseinskränkning, utan enbart ett asymmetriskt rörelsemönster med sidoskillnad i muskelstyrkan. Den aktiva muskelstyrkan i lateralflexion förbättrades hos samtliga patienter. Hos ett fåtal kvarstod viss skillnad i plant sidoläge, trots att patienterna höll huvudet rakt i vertikalläge. Det var olika patientgrupper som vid behandlingstidens början hade stor passiv rörelseinskränkning och som hade stor styrkeskillnad i aktiv lateralflexionen. De som hade störst rörelseinskränkning samt de med s.k. sternomastoid tumor kom tidigast till behandling. Dessa patienter hade också längst behandlingstid, samt de enstaka barn, som opererades före ett års ålder. Denna undersökning ska ligga till grund för ett nytt bedömningsschema, som håller på att utarbetas.